REGULAMIN

 1. Anna Jagniątkowska
  EMS STUDIO Studio Treningu Personalnego i Elektrostymulacji Mięśniowej
  wpisana CEIDG pod numerem NIP : 9551658786 oraz Regon 366677288 prowadzi treningi personalne oparte na koncepcie EMS - elektrostymulacji mięśni
  ( dalej Studio lub EMS STUDIO ). 
 2. Sprzęt wykorzystywany w Studiu jest najwyższej jakości i posiada międzynarodowe certyfikaty dopuszczające do użytkowania podczas treningów. Trenerzy wykonujący treningi posiadają niezbędne wykształcenie i szkolenia oraz są certyfikowani przez producenta urządzeń X BODY. 
 3. Z usług świadczonych przez EMS STUDIO mogą korzystać osoby pełnoletnie, a także osoby powyżej 16 (szesnastego) roku życia, o ile przedstawią pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy z EMS STUDIO, w tym na podpisanie niniejszego regulaminu, a także pisemną zgodę na uczestniczenie osoby małoletniej w treningach. 
 4. Przed pierwszym treningiem Klient zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnictwa (dalej Karta Klienta), w której deklaruje prawdziwość i aktualność podanych informacji.
  W przypadku osoby małoletniej karta uczestnictwa powinna zostać podpisana także przez jej przedstawiciela ustawowego. 
 5. W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych wykonywanie ćwiczeń lub fragmentów ćwiczeń w ramach treningu możliwe jest tylko za uprzednią zgodą lekarza. Lista przeciwwskazań opisana jest w Karcie Klienta. 
 6. Klient przed pierwszym treningiem zostanie poinformowany o warunkach i zasadach prowadzenia treningu oraz przygotowany do jego wykonania. Pierwszy trening połączony będzie ze wspólnym określeniem celów i potrzeb Klienta oraz dokonania niezbędnych pomiarów. Realizacja celów Klienta będzie stale monitorowana we współpracy z trenerem.
 7. Podczas treningu Klient ma obowiązek stosować się do zaleceń trenera. Klient ma również obowiązek zgłaszania w każdym czasie wszelkich chorób lub przeciwwskazań co do stanu swojego zdrowa i samopoczucia, które mogą wpłynąć na możliwość przeprowadzenia treningu, a w szczególności zgłaszania chorób i przeciwwskazań wymienionych w Karcie Klienta. W przypadku zgłoszenia powyższych, trener może przerwać lub zakończyć trening.
 8. EMS STUDIO nie opowiada za kontuzje i urazy Klienta, które powstały w wyniku zatajenia przez niego istnienia chorób lub przeciwwskazań wskazanych w Karcie Klienta, a także zatajenia przez Klienta innych istotnych okoliczności, które mają wpływ na prawidłowe i bezpiecznie przeprowadzenie treningów. EMS STUDIO ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za kontuzje i urazy powstałe z winy trenerów Studia oraz będące rezultatem korzystania ze sprzętu treningowego znajdującego się i należącego do EMS STUDIO . Firma oświadcza, że posiada stosowne ubezpieczenie OC.
 9. Klient korzystający z usług oferowanych przez EMS STUDIO obowiązany jest do wykupienia biletu jednorazowego wejścia, bądź karnetu wielokrotnego wejścia, zgodnie z obowiązującym cennikiem EMS STUDIO. Klient dokonuje płatności z góry przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w Studio w formie gotówki, kartą za pośrednictwem terminala płatniczego lub przelewem na konto. 
 10. Karnet MINI jest ważny przez 30 dni od daty jego wykupienia, karnet OPTIMUM przez 40 dni od daty jego wykupienia , a karnet MAXI – przez 60 dni od daty jego wykupienia.
 11. Treningi odbywają się po wcześniejszym umówieniu (rezerwacji terminu), a w przypadkach wyjątkowych na bieżąco, w zależności od dyspozycyjności trenera. Termin treningu można umówić osobiście w Studiu, telefonicznie lub mailowo.
 12. Umówiony trening może zostać odwołany przez Klienta bez konsekwencji pod warunkiem poinformowania STUDIO EMS o takim odwołaniu z 24 (dwadzieścia cztery) godzinnym wyprzedzeniem. Odwołanie może nastąpić telefonicznie bądź SMS pod numerem telefonu : 783 312 310. W przypadku skutecznego odwołania treningu, dokonanego na warunkach opisanych w zdaniach poprzedzających, taki trening może zostać wykorzystany przez Klienta w okresie późniejszym po dokonaniu rezerwacji . Trening EMS, który nie został odwołany zgodnie z zapisami poprzedzającymi, zostanie uznany za wykorzystany przez Klienta.
 13. W uzasadnionych przypadkach STUDIO EMS może odwołać umówioną wizytę o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub sms-em. W takim wypadku Klientowi zostanie zaproponowany inny, dogodny dla niego termin treningu.
 14. Klient zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zarezerwowane treningi.
  W przypadku, gdy Klient spóźni się o więcej niż 10 (dziesięć) minut może nastąpić
  – w zależności od dyspozycyjności trenera - odliczenie czasu takiego spóźnienia od czasu trwania treningu. W przypadku opóźnienia powstałego z winy EMS STUDIO, trening zostanie zrealizowany w całości lub Klientowi zostanie zaproponowany inny termin treningu.
 15. Podczas treningu Klient zobowiązany jest posiadać ze sobą specjalny strój sportowy
  X BODY, a także wodę do uzupełniania płynów po treningu. Każdą z tych rzeczy Klient może zakupić lub wypożyczyć w Studio wg aktualnie obowiązującego cennika.
 16. Reklamacje dotyczące działania Studia, a także przebiegu treningu powinny być zgłaszane niezwłocznie po jego zakończeniu. 
 17. Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem studia i akceptuje jego warunki ( zapis w Karcie Klienta ).